logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / อาหารเสริมสมอง

อาการ : อาหารเสริมสมอง

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ซิตี้โกไลน์ (Citicoline or CDP-Choline)

ยาซิตี้โกไลน์(Citicoline) หรือจะเรียกว่า ซีดีพี-โคลีน (CDP-Choline; Cytidine diphosphate-choline) หรือ Cytidine 5'-diphosphocholine เป็นยาประเภท นูโทรปิก