logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / อาการเขียวคล้ำ

อาการ : อาการเขียวคล้ำ

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ปอดบวมน้ำ (Pulmonary edema)

ปอดบวมน้ำ เป็นภาวะรุนแรง ถ้ารักษาแก้ไขไม่ได้ทันท่วงที ผู้ป่วยจะเสียชีวิตได้จากภาวะหายใจล้มเหลว