logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / อาการทางหัวใจและความดันโลหิต

อาการ : อาการทางหัวใจและความดันโลหิต

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

โพรพราโนลอล (Propranolol)

ยาโพรพราโนลอลมีสรรพคุณคือ ใช้รักษาความดันโลหิตสูง ภาวะเจ็บหน้าอกเนื่องจาก การขาดเลือด ภาวะหัวใจเต้นเร็วผิดจังหวะ ช่วยควบคุมอาการสั่นหรือภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ