logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / อาการชัก

อาการ : อาการชัก

โดย ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

ความรู้ทั่วไปโรคลมชัก (Overview of Epilepsy)

กลไกการเกิดโรคลมชัก เกิดจากการที่สมองบางส่วนหรือทั้งหมดมีความผิดปกติ และเกิดกระบวนการสร้างและปล่อยประจุไฟฟ้าที่ต่อเนื่องออกมา

โดย ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

ความรู้และทัศนคติของประชาชนต่อผู้ป่วยโรคลมชัก (Knowledge and attitude toward epilepsy)

ประชาชนทั่วไปยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อผู้ป่วยและโรคลมชัก อาจทั้งได้รับการถ่ายทอดความรู้และทัศนคติที่ไม่ถูกต้องจากผู้ใหญ่ อาทิเช่น สาเหตุของโรคลมชัก

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

พารัลดีไฮด์ (Paraldehyde)

ยาพารัลดีไฮด์มีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เพื่อใช้เป็นยาสงบประสาท/ยาคลายเครียด ช่วยให้นอนหลับ, ใช้บำบัดอาการโรคลมชัก อาการชักจากโรคบาดทะยัก อาการชักจากพิษของยาอื่น