logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่หลังสัมผัสสัตว์กินหญ้า

อาการ : อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่หลังสัมผัสสัตว์กินหญ้า

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

แอนแทรก (Anthrax)

แอนแทรกเป็นแบคทีเรียที่เกิดตามธรรมชาติอยู่ในดิน โดยจะอยู่ในรูปแบบของสปอร์ที่คงทนต่อสภาพอากาศและต่อสิ่งแวดล้อม เชื้อนี้มีชีวิตอยู่ในรูปแบบสปอร์ได้นานเป็นปี