logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / อัลไซเมอร์

อาการ : อัลไซเมอร์

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

เมแมนทีน (Memantine)

ยาเมแมนทีนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้คือ ใช้บำบัดอาการความจำเสื่อมในผู้ป่วยอัลไซเมอร์ตั้งแต่ระดับปานกลางจนถึงขั้นรุนแรง ยานี้จึงช่วยชะลอการตายของเซลล์สมอง