logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / อวัยวะขาดเลือดจากมีลิ่มเลือดในหลอดเลือด

อาการ : อวัยวะขาดเลือดจากมีลิ่มเลือดในหลอดเลือด

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ฟอนดาพารินุกซ์ (Fondaparinux)

ยาฟอนดาพารินุกซ์ (Fondaparinux หรือ Fondaparinux sodium) เป็นยาป้องกัน/ยาต้านการแข็งตัวของเลือด แพทย์อาจให้ยานี้กับผู้ป่วยหลังเข้ารับการผ่าตัด