logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / หูอักเสบ

อาการ : หูอักเสบ

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ฟรามัยเซติน (Framycetin)

ยาฟรามัยเซตินมีสรรพคุณดังนี้เช่น รักษาการติดเชื้อของแบคทีเรียที่ตา หู และผิวหนัง, ป้องกันการติดเชื้อเมื่อเกิดบาดแผลกับลูกตาห้ามใช้ยานี้กับผู้ที่เป็นโรคต้อหิน

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ฟลูเมทาโซน (Flumetasone)

ยาฟลูเมทาโซนมีสรรพคุณดังนี้เช่น รักษาอาการอักเสบของหูชั้นนอกโดยใช้ในลักษณะ ยาหยอดหู, รักษาอาการผื่นผิวหนังอักเสบโดยใช้เป็นยาครีมหรือยาขี้ผึ้งทาผิวหนัง