logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / หายใจหอบเหนื่อย

อาการ : หายใจหอบเหนื่อย

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

มะเร็งหัวใจ (Cardiac cancer)

มะเร็งหัวใจ(Cardiac cancer หรือ Heart cancer)คือ โรคเกิดจากเซลล์ /เนื้อเยื่อหัวใจ ตำแหน่งใดของหัวใจก็ได้ เกิดกลายพันธ์ มีการเจริญเติบโต แบ่งตัว รวดเร็ว