logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / หายใจช้า ตื้น

อาการ : หายใจช้า ตื้น

โดย พรลภัส บุญสอน

ยากระตุ้นการหายใจ (Respiratory stimulant drugs)

ยากระตุ้นการหายใจ(Respiratory stimulant drugs หรือ Respiratory stimulants หรือ Analeptic drugs) หมายถึง ยาที่กระตุ้นให้การหายใจของผู้ป่วยที่หายใจช้าผิดปกติ

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ดอกซาแพรม (Doxapram)

ยาดอกซาแพรม(Doxapram หรือ Doxapram hydrochloride) เป็นยากลุ่มไพโรลิโดน (2-pyrrolidone, สารประกอบอินทรีย์/Organic compoundชนิดหนึ่งที่นำมาใช้ผลิตเป็นยาได้