logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / หัวล้าน

อาการ : หัวล้าน

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

5 แอลฟา รีดักเตส อินฮิบิเตอร์ (5 alpha reductase inhibitor)

ยา 5 แอลฟา รีดักเตส อินฮิบิเตอร์(5 alpha reductase inhibitor)เป็นกลุ่มยาที่มีฤทธิ์ต้านการทำงานฮอร์โมนเพศชาย แอนโดรเจน (Antiandrogen)