logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / หลากหลายอาการโรคจากทุกอวัยวะ

อาการ : หลากหลายอาการโรคจากทุกอวัยวะ

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ฮีสตามีน รีเซพเตอร์ แอนตาโกนิสต์ (Histamine receptor antagonists)

ยาฮิสตามีน รีเซพเตอร์ แอนตาโกนิสต์(Histamine receptor antagonists)เป็นกลุ่มยาที่ใช้ต่อต้านสารฮีสตามีน(Histamie) ซึ่งถูก จำแนกออกเป็น 4 ประเภทตามชนิดตัวรับ