logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / หลั่งเร็วในบุรุษเมื่อมีเพศสัมพันธ์

อาการ : หลั่งเร็วในบุรุษเมื่อมีเพศสัมพันธ์

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ดาพ็อกซิไทน์ (Dapoxetine)

ยาดาพ็อกซิไทน์(Dapoxetine) เป็นยาในกลุ่มเอสเอสอาร์ไอ (Selective serotonin reuptake inhibitors/SSRI) ทางคลินิก นำมาใช้บำบัดอาการหลั่งน้ำอสุจิเร็วเกินไป