logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ส่องกล้องลำไส้ใหญ่

อาการ : ส่องกล้องลำไส้ใหญ่

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

พิโคซัลเฟต (Picosulfate or Picosulphate)

ยาพิโคซัลเฟตมีสรรพคุณ บรรเทาอาการท้องผูก ใช้เป็นยาระบายก่อนการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ ใช้เป็นยาระบายก่อนเข้ารับการผ่าตัด