logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / สมองเสื่อม

อาการ : สมองเสื่อม

โดย ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

ภาวะโพรงสมองคั่งน้ำชนิดความดันปกติ (Normal Pressure Hydrocephalus)

แต่ถ้าผู้ป่วยได้รับการรักษาล่าช้า ก็จะส่งผลให้ภาวะนี้เป็นมากขึ้น จนผู้ป่วยเดินไม่ได้ สมองเสื่อมรุนแรง และต้องนอนติดเตียง จึงอาจเหมือนสภาพอัมพาตได้

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ไพโรลิโดน (Pyrrolidone)

ยาไพโรลิโดน(Pyrrolidone)เป็นสารประกอบอินทรีย์มีการจัดเรียงโครงสร้างอะตอม(Atom,คือ ส่วน/อนุภาคที่เล็กที่สุดของธาตุ/สสาร)ที่เป็นวงกลม หรือที่เรียกกันว่าไซคลิก

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ซีรีโบรไลซิน (Cerebrolysin)

ยาซีรีโบรไลซิน(Cerebrolysin) เป็นสารสกัดบริสุทธิ์จากสมองของสุกร มีส่วนประกอบของสารประเภทเปปไทด์ (Peptide), นูโทรปิกแฟคเตอร์