logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / วิงเวียนศีรษะ

อาการ : วิงเวียนศีรษะ

โดย นายแพทย์ วิรัช ทุ่งวชิรกุล

ไข้หูดับ โรคติดเชื้อสเตรปโตคอกคัส ซูอิส (Streptococcus suis)

ไข้หูดับ หรือโรคติดเชื้อสเตรฟโตคอกคัส ซูอิส (Streptococcus suis ย่อว่า S. suis) เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน (Zoonotic infectious disease)

โดย ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

วิงเวียนศีรษะ อาการรู้สึกหมุน (Dizzy หรือ Vertigo)

เมื่อมีอาการวิงเวียนศีรษะและ/หรืออาการรู้สึกหมุน ถ้าพิจารณาอาการเบื้องต้นว่าเป็นโรคสมอง ควรรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด/ทันที