logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / วัตถุออกฤทธิ์

อาการ : วัตถุออกฤทธิ์

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

สารอนุพันธ์แอมเฟตามีน (Substituted amphetamine)

สาร/ยา แอมเฟตามีน(Amphetamines)ตามกฎหมายของไทยจัดเป็นยาเสพติดประเภทที่ 1 ในวงการวิทยาศาสตร์ได้คันพบและพัฒนาปรับแต่งโครงสร้างแอมเฟตามีนจนกระทั่งได้