logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / วัณโรค

อาการ : วัณโรค

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ไรฟาบิวติน (Rifabutin)

ยาไรฟาบิวตินมีสรรพคุณใช้ป้องกันและบำบัดรักษาอาการติดเชื้อวัณโรค ระหว่างการใช้ยานี้สามารถพบสารให้สี (สีน้ำตาล ส้ม หรือแดง) ในสารคัดหลั่งของร่างกาย

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ไซโคลเซรีน (Cycloserine)

ยาไซโคลเซรีนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เพื่อรักษาการติดเชื้อวัณโรคปอดและวัณโรคที่อวัยวะอื่นของร่างกาย ผู้ป่วยที่ได้รับยานี้มากกว่า 500 มิลลิกรัม/วัน

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

อีทิโอนาไมด์ (Ethionamide)

ยาอีทิโอนาไมด์มีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เพื่อใช้รักษาวัณโรคชนิดที่ดื้อต่อยาต้านวัณโรคชนิดอื่น ห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วยโรคตับขั้นรุนแรง

โดย ภก.วิชญ์ภัทร ธรานนท์

วัคซีนบีซีจี (BCG vaccine)

สรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ของวัคซีนบีซีจีคือ เป็นวัคซีนพื้นฐานที่เด็กไทยทุกคนควรได้รับตั้งแต่แรกเกิดใช้ในการป้องกันการติดเชื้อวัณโรค ทำการฉีดให้แก่เด็กแรกเกิดทุกคน