logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ลิ่มเลือด

อาการ : ลิ่มเลือด

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

อะซีโนคูมารอล (Acenocoumarol)

ยาอะซีโนคูมารอลมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เพื่อบำบัดรักษาและป้องกันการจับตัวของเกล็ดเลือด จนเกิดลิ่มเลือด ผู้ที่ได้รับยานี้ควรหลีกเลี่ยงการถูกของมีคม

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ทินซาพาริน (Tinzaparin)

ยาทินซาพาริน(Tinzaparin หรือ Tinzaparin sodium) เป็นเฮพารินโมเลกุลเล็ก(Low molecular weight heparin) ทางคลินิกใช้บำบัดและป้องกันภาวะลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำ