logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ลำไส้บีบตัวผิดปกติ

อาการ : ลำไส้บีบตัวผิดปกติ

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ไฟว์-เอชที4 รีเซพเตอร์ อะโกนิสต์ (5-HT4 receptor agonists)

ยาไฟว์-เอชที4 รีเซพเตอร์ อะโกนิสต์ (5-HT4 receptor agonist หรือ 5 hydroxytryptamine receptor agonist) หรือจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ซีโรโทนิน ไทป์ 4 รีเซพเตอร์