logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ร่างกายเคลื่อนไหวผิดปกติ

อาการ : ร่างกายเคลื่อนไหวผิดปกติ

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

โรพินิโรล (Ropinirole)

ยาโรพินิโรล(Ropinirole หรือRopinirole hydrochloride)เป็นยาประเภท โดพามีน อะโกนิสต์ (Dopamine agonist) ซึ่งมีโครงสร้างเคมีเหมือนกับสารสื่อประสาทในสมองของมนุษย์