logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ร่างกายขาดเกลือแร่

อาการ : ร่างกายขาดเกลือแร่

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

สารละลายริงเกอร์ (Ringer’s solution or Lactated ringer’s solution)

ยาสารละลายริงเกอร์มีสรรพคุณดังนี้เช่น สำหรับผู้ป่วยที่สูญเสียน้ำและเกลือแร่จากร่างกายด้วยอุบัติเหตุ และ/หรือมีการเสียเลือด และ/หรือในผู้ป่วยที่มีแผลไฟไหม้