logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / รักษาหูด

อาการ : รักษาหูด

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

สารละลายซิลเวอร์ไนเตรท (Silver nitrate solution)

สารซิลเวอร์ไนเตรท(Silver nitrate)เป็นสารประกอบประเภทอนินทรีย์ มีสูตรเคมีคือ “AgNO3” เมื่อนำมาละลายน้ำจะได้ “สารละลายซิลเวอร์ไนเตรท(Silver nitrate solution)”