logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ย้ำคิดย้ำทำ

อาการ : ย้ำคิดย้ำทำ

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ฟลูวอกซามีน (Fluvoxamine)

ยาฟลูวอกซามีนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เช่น บำบัดอาการย้ำคิดย้ำทำ, บำบัดอาการซึม เศร้า ยาฟลูวอกซามีนอาจทำให้เกิดภาวะเลือดออกง่ายหากพบอาการนี้ให้พาผู้ป่วยมาพบแพทย์

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

โคลมิพรามีน (Clomipramine)

ยาโคลมิพรามีนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เพื่อรักษาภาวะย้ำคิดย้ำทำ ห้ามใช้ยาโคลมิพรามีนร่วม กับยากลุ่ม MAOIs, ห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วยที่เพิ่งฟื้นสภาพจากภาวะหัวใจล้มเหลว