logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ยาลดบวม

อาการ : ยาลดบวม

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ไคโมทริปซิน (Chymotrypsin)

ยาไคโมทริปซินมีสรรพคุณดังนี้ รักษาและบรรเทาอาการบวมจากการอักเสบของเนื้อเยื่อ ต่างๆตามร่างกาย, เป็นยาที่ใช้ระหว่างทำหัตถการในการผ่าตัดตาในผู้ป่วยต้อกระจก