logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ยาปฏิชีวนะ

อาการ : ยาปฏิชีวนะ

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ควิโนโลน (Quinolones)

รักษาการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ (Genitourinary infections), บำบัดรักษาการติด เชื้อของต่อมลูกหมาก (Prostatitis), รักษาการติดเชื้อทางเดินหายใจ