logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / มีเหล็กในร่างกายมาก

อาการ : มีเหล็กในร่างกายมาก

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ดีเฟอร็อกซามีน (Deferoxamine)

ยาดีเฟอร็อกซามีนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เพื่อบำบัดการได้รับพิษจากธาตุเหล็กแบบเฉียบพลัน และเรื้อรัง การให้ยานี้ทางหลอดเลือดดำอย่างรวดเร็ว