logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / มีเม็ดซีสต์ขึ้นบนใบหน้า

อาการ : มีเม็ดซีสต์ขึ้นบนใบหน้า

โดย พญ. ธนัฐนุช วงศ์ชินศรี

สิวข้าวสาร (Milia)

โดยทั่วไปไม่จำเป็นต้องรักษาสิวข้าวสาร เพราะไม่ก่ออาการอะไร และในเด็กทารก สิวข้าวสารหายเองได้ แต่ถ้าผู้ป่วยต้องการรักษา วิธีรักษา/กำจัดสิวข้าวสาร