logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / มีอาการทางกระเพาะอาหารและลำไส้

อาการ : มีอาการทางกระเพาะอาหารและลำไส้

โดย นพ.เสถียร เตชะไพฑูรย์

การส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น (Gastroscopy)

การส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น (Gastroscopy) เป็นวิธีการตรวจวิธีหนึ่งซึ่งทำให้เราสามารถทำการวินิจฉัยโรคของหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็ก