logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / มีธาตุเหล็กในเลือดสูง

อาการ : มีธาตุเหล็กในเลือดสูง

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ดีเฟอราซีร็อกซ์ (Deferasirox)

ยาดีเฟอราซีร็อกซ์มีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เช่น บำบัดรักษาอาการมีธาตุเหล็กเกินในร่าง กาย, รักษาอาการธาตุเหล็กเกินในโรคธาลัสซีเมีย