logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / มะเร็งลำไส้ใหญ่

อาการ : มะเร็งลำไส้ใหญ่

โดย ภก.ศิวัสว์ ผุลลาภิวัฒน์

คาเพ็กไซทาบีน (Capecitabine)

ยาคาเพ็กไซทาบีนมีสรรพคุณเพื่อรักษาโรคมะเร็งเต้านม, มะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะแพร่กระจาย นอกจากนี้ยังนำมาใช้รักษามะเร็งชนิดอื่นๆ ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแพทย์ผู้ทำการรักษา

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

พานิทูมูแมบ (Panitumumab)

ยาพานิทูมูแมบ(Panitumumab ชื่อเดิมคือ ABX-EGF) จัดอยู่ในยาประเภทโมโนโคลนอลแอนตีบอดี(Monoclonal Antibodies) เป็นยาที่ใช้รักษามะเร็งลำไส้ใหญ่(Colorectal Cancer)

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ออกซาลิพลาทิน (Oxaliplatin)

ยาออกซาลิพลาทิน(Oxaliplatin) เป็นยาเคมีบำบัดประเภทแอคิเลทติ้ง เอเจนท์(Alkylating Agents) ทางคลินิกนำมาใช้รักษามะเร็งลำไส้ใหญ่(Colon cancer)ในระยะแพร่กระจาย