logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / มะเร็งท่อนำไข่

อาการ : มะเร็งท่อนำไข่

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

มะเร็งท่อนำไข่ (Follopian tube cancer)

มะเร็งท่อนำไข่ (Follopian tube cancer) คือ โรคมะเร็งที่เกิดกับท่อนำไข่ อวัยวะเฉพาะของเพศหญิง เป็นมะเร็งในผู้ใหญ่มักพบในอายุ 50 ปีขึ้นไป มีรายงานพบได้ตั้งแต่ อายุ 17-88 ปี พบสูงสุดช่วงอายุ 60-66 ปี เป็นโรคพบน้อยมาก เพียงประมาณ1%ของมะเร็งอวัยวะสืบพันธ์เพศหญิงทั้งหมด ในสหรัฐอเมริกามีการศึกษาพบได้ประมาณ 3.6 รายต่อประชากรหญิง 1 ล้านคน