logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / มะเร็งต่อมลูกหมากระยะลุกลาม

อาการ : มะเร็งต่อมลูกหมากระยะลุกลาม

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

อะบิราเทอโรน (Abiraterone)

ยาอะบิราเทอโรน(Abiraterone หรือ Abiraterone acetate)เป็นยาที่มีฤทธิ์ต้านฮอร์โมนแอนโดรเจน(Androgen)/ยายับยั้งฮอร์โมนแอนโดรเจนในร่างกายของคนเรา