logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / มองเห็นภาพไม่ชัด

อาการ : มองเห็นภาพไม่ชัด

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

เวอร์ติพอร์ฟิน (Verteporfin)

ยาเวอร์ติพอร์ฟิน (Verteporfin) เป็นยาอนุพันธ์ในกลุ่ม Benzoporphyrin ทางคลินิกใช้ยานี้เพื่อกำจัดเส้นเลือดที่ถูกสร้างขึ้นอย่างผิดปกติในลูกตา