logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / มดลูกบีบตัวผิดปกติ

อาการ : มดลูกบีบตัวผิดปกติ

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

โทโคไลติก (Tocolytic)

ยาโทโคไลติกมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เช่น ป้องกันหรือชะลอการคลอดก่อนกำหนด, ช่วยยืดระยะเวลาการคลอดออกไปเพื่อให้ปอดของทารกในครรภ์มีการพัฒนาอย่างเต็มที่