logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ภูมิคุ้มกันผิดปกติ

อาการ : ภูมิคุ้มกันผิดปกติ

โดย ภก.ศิวัสว์ ผุลลาภิวัฒน์

สารปรับภูมิคุ้มกันร่างกาย (Immunomodulators)

ระบบภูมิคุ้มกัน(ระบบภูมิคุ้มกันต้านทานโรค)ของร่างกาย เป็นระบบที่มีความสำคัญในฐานะช่วยป้องกันร่างกายจากสิ่งแปลกปลอมทั้งจากภายในและภายนอกร่างกาย

โดย ภก.ศิวัสว์ ผุลลาภิวัฒน์

ยาปรับภูมิคุ้มกันร่างกายกลุ่มเอไมด์ (Immunomodulatory imide drugs)

การรักษาโรคมะเร็งด้วยยาเคมีบำบัดนั้น ยาส่วนใหญ่ออกฤทธิ์โดยการยับยั้งการเติบโตของเซลล์ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ยาที่ยับยั้งการสังเคราะห์ดีเอ็นเอ(DNA)

โดย ภก.ศิวัสว์ ผุลลาภิวัฒน์

กลุ่มยายับยั้งแคลซินูริน (Calcineurin Inhibitors)

ระบบภูมิคุ้มกัน(ระบบภูมิคุ้มกันต้านทานโรค)ของร่างกายช่วยในการป้องกันร่างกายจากสิ่งแปลกปลอมจากภายนอกหรือจากภายในของร่างกายเอง