logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ภาวะลิ่มเลือดใหลอดเลือดดำ

อาการ : ภาวะลิ่มเลือดใหลอดเลือดดำ

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ไดคูมารอล (Dicoumarol)

ยาไดคูมารอลมีสรรพคุณลดการจับตัวของเกล็ดเลือด โดยมักใช้ยานี้ร่วมกับยา Heparinในการรักษาการอุดตันของหลอดเลือดดำ/ภาวะลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำ