logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ภาวะขาดเอสโตรเจน

อาการ : ภาวะขาดเอสโตรเจน

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ฮอร์โมนทดแทนเอสโตรเจน (Conjugated estrogens) หรือ พรีมาริน (Premarin)

ฮอร์โมนทดแทนเอสโตรเจนมีสรรพคุณดังนี้ บรรเทาอาการภายหลังหมดประจำเดือน(วัยหมดประจำเดือน)ด้วยมีฮอร์โมนเอสโตรเจนต่ำ บรรเทาอาการโรคกระดูกพรุนในหญิงวัยหมดประจำเดือน