logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ภาวะขาดเลือดจากลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือด

อาการ : ภาวะขาดเลือดจากลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือด

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

อีด็อกซาแบน (Edoxaban)

ยาอีด็อกซาแบน(Edoxaban) เป็นยาต้านการแข็งตัวของเลือด (Anticoagulant) ทางคลินิกใช้ยานี้เพื่อป้องกัน ภาวะหลอดเลือดดำอุดตัน/ภาวะลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำ