logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ภาวะขาดฮอร์โมนเพศชาย

อาการ : ภาวะขาดฮอร์โมนเพศชาย

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ยาทดแทนฮอร์โมนเพศชาย (Testosterone replacement medication)

ในร่างกายมนุษย์มีสารเคมีที่เรียกว่าฮอร์โมน(Hormone) ซึ่งมีการผลิตจากต่อมไร้ท่อที่อยู่ตามอวัยวะต่างๆของร่างกาย

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ไดไฮโดรเทสโทสเตอโรน (Dihydrotestosterone)

ยาไดไฮโดรเทสโทสเตอโรน(Dihydrotestosterone ย่อว่า DHT/ดีเอชที) หรืออาจเรียกในชื่ออื่นๆว่า 5 alpha-dihydrotestosterone (ย่อว่า 5 alpha DHT), Androstanolone