logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ภาวะขาดอาหาร

อาการ : ภาวะขาดอาหาร

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ลำไส้สั้น (Short bowel syndrome)

ลำไส้สั้น หรือ กลุ่มอาการลำไส้สั้น(Short bowel syndrome ย่อว่า เอสบีเอส/ SBS)คือ โรค /ภาวะ /กลุ่มอาการที่เกิดจากความผิดปกติในการทำงานของลำไส้เล็ก