logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ฟอกไต

อาการ : ฟอกไต

โดย จุฑาพร พานิช

อาหารโรคไตเรื้อรังก่อนฟอกไต/ล้างไต (Nutrition before dialysis)

โรคไตเรื้อรังช่วงก่อนฟอกไต/ล้างไตสามารถแบ่งออกเป็น 5 ระยะด้วยกัน(ดังจะกล่าวในบทความนี้ ตาราง1 ระยะของโรคไตเรื้อรัง)