logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ฝ่าเท้าต่อเนื่อง

อาการ : ฝ่าเท้าต่อเนื่อง

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

พังผืดฝ่าเท้าอักเสบ หรือ รองช้ำ (Plantar fasciitis)

พังผืดฝ่าเท้าอักเสบ หรือ พังผืดใต้ฝ่าเท้าอักเสบ(Plantar fasciitis) ซึ่งคนไทยมักเรียกว่า ‘โรครองช้ำ ’คือ โรค/ภาวะที่มีอาการเจ็บ/ปวดเรื้อรังที่ส้นเท้า