logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ผื่นผิวหนังอักเสบรุนแรง

อาการ : ผื่นผิวหนังอักเสบรุนแรง

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

โคลเบทาซอล (Clobetasol)

ยาโคลเบทาซอล(ClobetasolหรือClobetasol propionate)เป็นยาในกลุ่มคอร์ติโคสเตียรอยด์(Corticosteroids) นำมาใช้เป็นยาทาผิวหนังเพื่อรักษาอาการของโรคผื่นผิวหนังอักเสบ