logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ผื่นผิวหนังอักเสบจากภูมิคุ้มกันผิดปกติ

อาการ : ผื่นผิวหนังอักเสบจากภูมิคุ้มกันผิดปกติ

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

พิเมโครลิมัส (Pimecrolimus)

ยาพิเมโครลิมัส(Pimecrolimus) เป็นยาที่ออกฤทธิ์ยับยั้งระบบภูมิคุ้มกันต้านทานโรคของร่างกาย (Calcineurin inhibitor) นำมาใช้เป็นยารักษาอาการอักเสบของผิวหนัง