logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ผิวหนังขึ้นผื่นคัน

อาการ : ผิวหนังขึ้นผื่นคัน

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ไพริลามีน (Pyrilamine)

ยาไพริลามีนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เช่น รักษาอาการแพ้ต่างๆเช่น ผื่นคัน ลมพิษ คัดจมูก อาการแพ้จากไข้หวัด, ใช้รักษาและบรรเทาอาการแมลงสัตว์กัดต่อย