logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ผลข้างเคียงจากยาทางจิตเวช

อาการ : ผลข้างเคียงจากยาทางจิตเวช

โดย ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

กลุ่มอาการนิวโรเล็ปติกร้ายแรง หรือกลุ่มอาการเอ็นเอ็มเอส (Neuroleptic Malignant Syndrome : NMS)

กลุ่มอาการเอ็นเอ็มเอสคือ กลุ่มอาการผิดปกติที่เป็นผลข้างเคียงจากการใช้ยารักษาทางจิตเวชหรือยารักษาโรคจิต