logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ป้องกันแผลเป็นนูน

อาการ : ป้องกันแผลเป็นนูน

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ซิลิโคน (Silicone)

สารซิลิโคน(Silicone) หรือจะเรียกว่า โพลีไซล็อกเซน(Polysiloxane) มีโครงสร้างเคมีพื้นฐานประกอบด้วยธาตุซิลิคอน (Si หรือ Silicon), ออกซิเจน (O หรือOxygen )