logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ปากคอแห้ง

อาการ : ปากคอแห้ง

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ปากคอแห้ง (Dry mouth and Dry throat)

ปากคอแห้ง(Dry mouth and Dry throat ) คืออาการที่รู้สึกว่า ปาก-คอ แห้ง น้ำลายเหนียว ขาดน้ำ ซึ่งทั่วไปเกิดจากภาวะมีน้ำลายน้อยกว่าปกติ