logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ปัสสาวะขัด

อาการ : ปัสสาวะขัด

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ฟลาโวเซท (Flavoxate)

ยาฟลาโวเซทมีสรรพคุณ รักษาอาการกลั้นปัสสาวะไม่ได้ (Urinary inconti nence), บำบัดอาการปัสสาวะถี่เกินไป (Urinary frequency)